Stok Kangri Climb

Stok Kangri - Day One

Day One of Four - Stok Kangri Climb (6153m)

Stok Kangri - Day Two

Day Two of Four - Stok Kangri Climb (6153m)

Stok Kangri - Day Three

Day Three of Four - Stok Kangri Climb (6153m)

Stok Kangri - Day Four

Day Four of Four - Stok Kangri Climb (6153m)