2004-2005

By Bryan • china • 31 Dec 2004

Xin nian hao ya
Xin nian hao ya
Zhu fu da jia xin nian hao
Wo men chang get wo men tiao wu
Zhu fu da jia xin nian hao

Happy New Year!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *